Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog

Ekskursioner og studieture

Ekskursioner

Ekskursioner indgår i undervisningen i mange fag - og vi kan ofte tilrettelægge ekskursionerne, så flere fag kan have gavn af den samme ekskursion.

Om endagsekskursioner
Deltagere:
Alle klasser og alle hold.

Periode:
Kan afvikles fra august til påskeferien.

Ansøgningsfrist:
1 måned før afrejsen.

Om todagesekskursioner
Der er også mulighed for at valghold kan søge om at komme på todages-ekskursion. De seneste år har det især været sprogholdene der har haft mulighed for at komme til fx Italien, Spanien eller Tyskland for at få øvet sproget.
 

Studieture

Vi tilstræber, at alle klasser får tilbud om en studietur én gang i skoleforløbet. Studieturen tilrettelægges som en stamklasse-rejse i 2.g og 1.hf. Turen kan tilrettelægges som en udvekslingsrejse, hvor man indkvarteres privat hos en elev fra den skole man har udveksling med, og efterfølgende selv har besøg af en elev fra den skole man besøgte.

Du kan læse mere om studieture her.

Hvordan organiseres rejsen i praksis?

Deltagere:
2.g-klasser og 1.hf-klasser. Flere klasser kan rejse sammen.

Periode:
2.g og 1. hf rejser normalt i uge 11.

Procedure:
Som led i intro-arrangementet i 1.g/1.hf orienteres eleverne om rejsemulighederne og der inddrages udspil fra eleverne i den videre drøftelse. Eleverne opfordres til at iværksætte en opsparingsordning straks ved skolestart. Inden efterårsferien drøfter klassens lærere rejseplaner for klassen. Ved lærernes drøftelse af rejseplaner formuleres ét (i sjældne tilfælde flere) tilbud til den enkelte klasse. De involverede lærere gør rede for, hvad man vil beskæftige sig med fagligt i forbindelse med rejsen og giver et forholdsvis realistisk bud på udgifterne.

Hvis eleverne er utilfredse med rejsetilbuddet, træder klassens lærere atter sammen for at løse problemet. Hvis det ikke lykkes må inspektor og fællesudvalget afgøre, om turen 1) alligevel gennemføres, 2) afblæses, eller 3) om der er andre alternativer. Inden jul i første skoleår skal det ligge fast hvor og med hvem klasserne rejser, og rejse- og aktivitetsudvalget skal orienteres herom.

Ansøgningsfrist:
Senest 3 måneder før afrejsen. Især for udvekslingsrejser og HF er det en god ide at søge tidligere.

Økonomi:
Fuld elevbetaling.
 

Generelle regler om studie- og udvekslingsrejser

 1. Ingen ture må bestilles før fællesudvalget/inspektor har accepteret det pædagogiske og økonomiske grundlag.
 2. Rejseansøgningen skal angive det faglige og pædagogiske sigte med turen samt turens budget. Ansøgningsblanketter findes på lærerværelset.
 3. Den enkelte elev kan i skoleforløbet sædvanligvis ikke komme på mere end én rejse til udlandet af en uges varighed. Dette er der såvel faglige, pædagogiske som økonomiske grunde til.
 4. Der er økonomisk loft for den enkelte elev for studierejse og ekskursioner er på ca. 4.500,- kr.
 5. Det enkelte fag kan normalt ikke indgå mere end én gang i rejse- eller ekskursionssammenhænge for den enkelte elev.
 6. Rejsens faglige indhold indgår i holdets pensum og er således en del af undervisningen. Derfor skal alle elever på holdet deltage og må ikke være forhindret i at deltage på grund af andre rejser eller arrangementer fra skolens side.
 7. Man bør være opmærksom på muligheden for tværfagligt samarbejde i studieretningen i forbindelse med rejsen/ekskursionen.
 8. Rektor kan ekstraordinært dispensere fra rejseperioderne.
 9. Alle elever skal aflevere en "håndfæstning" til inspektor. Blanketter findes på kontoret eller kan downloades her.
 10. Rejsens/ekskursionens faglige indhold skal senest 14 dage før afrejse godkendes af rektor.

Specielt om udvekslingsrejser
På en udvekslingsrejse er man indkvarteret privat hos en elev fra den skole man har udveksling med, og har efterfølgende selv besøg af en elev fra den skole man besøgte. Et vigtigt formål med udvekslingsrejsen er at eleverne ved at bo hos hinanden lærer hinandens kulturer og sprog ved at blive en del af de andre unges hverdag.
 1. Udvekslingsrejser prioriteres højt; dog ikke så højt, at de i sig selv kan tilsidesætte andre projekter i en klasse.
 2. Lærere, der gerne vil deltage i udvekslingsrejse med en klasse, bør allerede ved time/fagfordelingen før 1.g/1.hf ytre ønske herom, og ligeledes gøre fællesudvalget bekendt med planen.
 3. Lufter man først planen om udvekslingsrejse på klasselærermødet lige før efterårsferien i 1.g/1.hf, kan man ikke automatisk forvente fortrinsret.
 4. Ved udvekslingsrejser er der i nogen grad muligheder for at dispensere fra rejsereglerne. Der kan eksempelvis rejses uden for rejseugerne og i op til 14 dage (dog helst delvis i ferie).
 5. Placeringen og længden af udvekslingsrejser afhænger af mulige aftaler med udvekslingspartnere.
 6. Udvekslingsrejser må ikke udløse 2 udlandsrejser indenfor samme skoleår.
 7. Besøg her i landet: Lærere, der har besøg af elever samt disses lærere, kan få vikarlæst i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de værtsmæssige forpligtigelser (modtagelse, ekskursioner og rundvisninger). Ved modtagelsen på skolen bydes rektoralt velkommen med et lettere traktement. Fællesudvalget/inspektor kan søges om bevilling af ekskursion i forbindelse med besøget, og om dækning af værtselev- og værtslærerudgifter efter gældende regler. Lokaltransport støttes efter aftale. Spørg på kontoret.
 8. Besøg i udlandet: Til udvekslingsrejsen betales lærerne det samme beløb som på almindelige studieture. Eleverne betaler selv egne opholdsudgifter. Eksterne midler (f.eks. EU) kan søges.