Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog

Skolens legater

Alle Odense Katedralskoles legater uddeles ved den årlige dimission.

De fleste legater tildeles årets dimittender efter indstilling, dog således at to legater søges særskilt: Niels Jensens legat og Odense Katedralskoles jubilæumslegat. Til disse to legater kan man i slutningen af april hente ansøgningsskema på skolens kontor.

Odense Katedralskoles jubilæumslegat kan dels søges af dimittender, dels af elever der agter at videreuddanne sig i udlandet. Det vil sige at elever i 1g, 2g og 1hf, som tager på studieophold i udlandet inden de fortsætter deres skolegang, kan søge legatet.

Legater, som skolens dimittender kan indstilles til:


Frk. Ernsts legat
Betragtes som skolens æreslegat og tildeles de højeste kvotienter hos dimittender med behørig hensyntagen til, at legatmodtagerne ikke alene er "de bedste og dueligste i indsigter", men også "de anstændigste i sæder og opførsel".

OK-legatet
Tildeles én eller flere elever i skolen, der har ydet en særlig indsats for skolen: Elevråd, foreninger, skoleblad, skolekomedie, kor, sport, etc.

Karl Schmidts mindelegat
Tildeles to dimittender, der er dygtige i fysik.

Rektor Henrichsens Jubellegat
Tildeles "værdige og trængende Disciple i Odense Cathedralskole uden Hensyn til deres fremtidige Bestemmelse eller den Tid, de have været i Skolen".

Rektor Petersens Jubilæumslegat
Én legatportion uddeles til "en flittig og begavet Discipel i Odense Kathedralskole".

Mag. scient. Poul Helveg Jespersens Mindelegat
Ved uddelingen skal der ikke tillægges eksamenskvotient eller skolestandpunkt afgørende betydning, men de, hvem legatet tildeles, må i skoletiden have udvist udpræget sans og interesse for de biologiske fag og dansk.

Mindelegat for Baron Steen Eiler Schaffalitzky de Muchadell 
Tildeles en dimittend fra Odense Katedralskole, "idet der bør lægges vægt på, at den pågældende ikke blot er flittig og dygtig, men også en god kammerat". 

Moltkes legat
Tildeles "børn af kongelige embedsmænd". 

Odenseanersamfundets Legat
Tildeles "en dimittend, der har opnået et pænt resultat og ved hele sin optræden har været et godt eksempel". 

Købmand Bent Koppels Legat
Tildeles "værdige og trængende dimittender fra Odense Katedralskole med henblik på påbegyndelse og fuldførelse af offentlig anerkendt uddannelse". Fundatsen fremhæver endvidere, at til legatet bør "alt andet lige, en enkes søn foretrækkes".

Stud. juris Harry Skovby Jacobsens Mindelegat
Tildeles "værdige og trængende dimittender med henblik på påbegyndelse og fuldførelse af offentlig anerkendt uddannelse".

Legater, som skolens elever kan søge:

Niels Jensens Legat
Tildeles skolens elever i afgangsklasserne. Fortrin har elever, som agter at videreuddanne sig, og som har behov for økonomisk støtte. 

Odense Katedralskoles Jubilæumslegat
Fordeles blandt skolens elever og dimittender. "Til 1/3 af det årligt uddelte beløb har ansøgere, der agter at uddanne sig i udlandet, fortrin".