Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog

Rammer for undervisningen

Skema og skemaændringer

Undervisningen er organiseret i et 14-dages-skema med 95-minutters moduler. For at få timetallene til at "gå op" er der forskel på skemaet i lige og ulige uger. Og der er uger, hvor det normale skema er helt brudt op af fx FF-forløb (stx) eller fx projektpraktisk-forløb (hf).

Du skal hver dag holde øje med ændringer i dit skema. Du kan altid se skemaændringer i dit skema i Lectio.  
 

Om mødepligt og fravær

Der er mødepligt både i gymnasiet og på hf. Læs mere om mødepligt i folderen. 

 


 

 

Skriftligt arbejde

Her kan du læse alt om skriftligt arbejde på Katedralen

 Adfærd på sociale medier


 


Rammer for tilrettelæggelse af skriftlige afleveringer

Skriftlige afleveringer er en del af den samlede undervisning, og de er fra lærerens side tænkt ind i et lærings- og progressionsforløb. Det betyder, at der er en bestemt intention med at placere opgaverne, hvor de ligger, og derfor forventer vi på Odense Katedralskole, at man som elev afleverer sine opgaver til tiden, sådan at opgaven skrives ind i en sammenhæng, der giver mening i forhold til læringen. Læs meget mere i folderen ”Om skriftlighed”. 

Rammerne om de skriftlige afleveringer har til formål at give eleverne gode betingelser for at kunne aflevere til tiden. Det kan de bedst, hvis de:
 • kan få et overblik over - og planlægge arbejdet med deres skriftlige afleveringer
 • i god tid kan søge hjælp og vejledning Derfor:
 • I begyndelsen af hvert semester opretter et holds lærer semesterets skriftlige opgaver i Lectio. Der er tale om en intenderet opgaveplan med angivelse af elevtid/fordybelsestid og foreløbig titel. 
 • I placeringen af de skriftlige afleveringer tages der så vidt mulig hensyn til andre større undervisningsaktiviteter som fx vintereksamen, SSO, SRP og lignende. 
 • Hvis eleverne oplever en stor belastning i en periode, er det elevernes ansvar at gøre lærerne opmærksomme på dette. Hvis det er muligt - fx i forhold til den faglige progression -  kan en afleveringsfrist rykkes.
 • Af hensyn til progressionen i undervisningen kan læreren vurdere, at det er nødvendigt at rykke en skriftlig aflevering. Læreren vil da fastsætte en ny afleveringsfrist.
 • Ved større opgaver med mindst 4 timers elevtid/fordybelsestid skal eleverne gerne have den endelige opgavebeskrivelse senest ca. to uger før aflevering. Ved mindre opgaver senest ca. 1 uge i forvejen.
 • Hvis man som elev er forhindret i at aflevere en opgave til tiden, kontakter man sin lærer i god tid inden afleveringsfristen, og lærer og elev aftaler sammen rammer for anden aflevering.
 • Hold og lærer laver i forbindelse med aflevering en forventningsafstemning om, hvornår opgaven kan forventes leveret tilbage, og hvilken feedback/evaluering eleven kan forvente at få.Skriftlige afleveringer, der afleveres i Lectio til tiden, registreres automatisk som ”afleveret”. Ved - - skriftlige afleveringer, der afleveres på anden vis, skal læreren senest to dage efter aflevering notere afleveringen Lectio. Det gælder også for afleveringer, som efter aftale mellem elev og lærer afleveres senere end den oprindelige afleveringsfrist. Hvis en elev afleverer for sent, skal elev give lærer besked om dette, så lærer kan notere opgaven som ”afleveret” i Lectio - opgaven vil derefter ikke tælle med i fraværsstatistik. Virkeligheden er foranderlig, og derfor kan både elever og lærere have behov for at få ændret tidsfrister for skriftlige afleveringer. Dette sker selvfølgelig i god dialog med hinanden. Gensidighed og dialog mellem elever og lærere er således essentielt for at give gode arbejdsbetingelser for alle.

 

Regler for oprettelse af studieretninger og hold i valgfag

Oprettelse af studieretninger

Sidst i grundforløbet i 1.g afgiver eleverne et ønske om studieretning. Studieretningerne oprettes herefter på baggrund af elevønskerne. I nogle tilfælde kan det lade sig gøre at have mere end en studieretning i en stamklasse, dette kaldes en delt studieretning. Elever har ikke krav på at få opfyldt deres ønske om en bestemt studieretning, men kan blive henvist til et alternativt ønske.

Oprettelse af hold i valgfag

Forud for holdoprettelsen skal eleverne afgive ønsker om valgfag. Ønskerne om fag på næste klassetrin er bindende. I forbindelse med holdoprettelsen forsøger vi at tage hensyn til

 • de videregående uddannelsers studiestartbetingelser
 • opfyldelse af flest mulige primære ønsker
 • færrest mulige omvalg
 • i tilfælde af holddeling går fag med flest elever forud for fag med færre elever
 • at holdoprettelsen ikke bør give anledning til problemer for skolen som helhed (kontinuitet i skoleplan, ugeplan m.v.)


Valgprocedure

Orienteringen om valgfagene sker i januar-februar, og valget skal sædvanligvis ske inden vinterferien. Hvis der er hold, der på grund af for lille tilmelding ikke kan oprettes, skal der ske omvalg.

Fællestimer

Fællestimer er arrangementer, der afholdes i skoletiden på tværs af klasser og niveauer. Indholdet fastlægges af et fællestimeudvalg, sammensat af elever og lærere. Der er mødepligt til fællestimerne.

Eksempler på, hvad vi har brugt fællestimer til
 • valgmøde før folketingsvalg, regions- og kommunalvalg eller EU-afstemning
 • musik-arrangementer
 • klimaforedrag
 • filmfremvisning
 • wrestlingshow
 • hypnosearrangement
 • foredrag om bjergbestigning
 • oplæg omkring Operation Dagsværk
 • og meget andet...