Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog
Psykologordningen

Psykologordningen ved GymFyn

Psykologordningen ved De Fynske Gymnasier og Fyns HF har eksisteret siden 1992 og er i dag fast forankret ved Odense Katedralskole, der har bilaterale kontrakter med de 10 andre fynske gymnasier og Fyns HF omkring finansiering af ordningen. Psykologordningen har fra 2011 bestået af to fuldtidsansatte psykologer samt en deltidstilknyttet sekretær.
 
Psykologordningens primære opgaver er dels at hjælpe unge med begyndende psykiske problemer og dels løbende at udvikle og opkvalificere vejlederfunktionen i kontakten med eleverne. Begge dele i forsøg på at nedbringe antallet af sårbare elevers frafald.

Elever henvises til Psykologordningen i samarbejde med vejledere, uddannelsesledere eller rektorer på de tilknyttede skoler.

Tilknyttede skoler

•    Faaborg Gymnasium
•    Fyns HF
•    Middelfart Gymnasium
•    Midtfyns Gymnasium
•    Mulernes Legatskole
•    Nordfyns Gymnasium
•    Nyborg Gymnasium inkl. Kostafdeling
•    Odense Katedralskole
•    Sct. Knuds Gymnasium
•    Svendborg Gymnasium
•    Tornbjerg Gymnasium
•    Vestfyns Gymnasium

Kontakt

Psykologordningen kan kontaktes via:
Psykologordningens Sekretariat
Odense Katedralskole,
5000 Odense C,
tlf. 66 12 22 40

Elevkontakt

Mange elever har haft det svært i en længere periode, før de søger hjælp, og det er derfor ofte en stor lettelse for dem at få mulighed for at tale om de tanker og følelser, som belaster dem. De mange forskellige problemstillinger eleverne kommer med drejer sig fx om:
•    Forældre/familieproblematikker (fx skilsmisse, socialt belastede familier, børn af alkoholikere eller psykisk syge forældre)
•    Psykiatrinære problemer (fx angst, depression/tristhed, kontaktproblemer, søvnforstyrrelser, tvangstanker/-handlinger,
      spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd, selvmordstanker/-forsøg, personlighedsforstyrrelser, psykosenære symptomer)
•    Sorg, krise og traumer (fx abort, dødsfald, livstruende sygdom, incest, seksuelle overgreb, voldtægt/voldtægtsforsøg,
      voldsepisoder, kærestesorger, trafikuheld)
•    Skolerelaterede problemer (fx eksamensangst, fravær, mobning, stress, studiemæssige problemer, trivsel i skolen)
•    Identitetsproblemer (fx ensomhed, selvværdsproblemer, usikker kønsidentitet, kulturelle vanskeligheder)
•    Misbrugsproblemer (fx misbrug af alkohol/stoffer/medicin, spilafhængighed)    

Psykologordningens elevkontakt består i rådgivning og korte problemfokuserede samtaleforløb, som enten har til formål at hjælpe eleven til selv at kunne håndtere sine problemer og/eller få kontakt med andre relevante aktører. Dette kan være med til at forebygge, at mistrivsel og lettere psykiske vanskeligheder udvikler sig til længerevarende behandlingskrævende psykiske lidelser, som øger den unges frafaldsrisiko.
 
Psykologordningen tilbyder således ikke længerevarende samtaleforløb. Hvis det skønnes, at en elev har brug for et egentlig og længerevarende behandlingsforløb, søges eleven straks viderehenvist til relevante aktører. I den forbindelse samarbejdes fx med elevens forældre, egen læge, kommunerne, privatpraktiserende psykologer og psykiatere, psykiatrien i Region Syddanmark samt mange andre forskellige tilbud i offentlig, semi-offentlig eller privat regi, som fx Unge og sorg, Kræftens Bekæmpelse, SIND, CSM, Viljen, TUBA, Headspace, Selvhjælpsgrupper, Livslinjen.

For at sikre netværket omkring den hjælpsøgende elev ses det helst, at eleverne henvises af vejledere, uddannelsesledere eller rektorer via et formaliseret henvisningsskema, som er udsendt til alle tilknyttede skoler. Henvisningsskema kan om nødvendigt rekvireres ved Psykologordningens sekretariat.  

Vejlederkontakt

Vejledernes funktion er krævende, idet de ud over deres faglighed også ofte investerer personlige ressourcer i kontakten med de hjælpsøgende unge. Det er derfor helt nødvendigt, at vejlederne er klædt godt på og løbende opkvalificeres i deres kontakt med de unge.

Psykologordningens bidrag til den løbende opkvalificering og udvikling af vejlederfunktionen består i, at Psykologordningen tilbyder lettilgængelig konsulentbistand i form af sparring, råd og vejledning, samt faste supervisionsforløb, ERFA-møder med erfaringsudveksling og undervisning, temadage og internatkurser til vejlederne på alle de tilknyttede skoler. Vejlederne kan rekvirere materiale fra afholdte kurser, Temadage og ERFA-møder ved Psykologordningens personale.

Links til skolernes vejledning:

- Faaborg Gymnasium
- Fyns HF-kursus
- Middelfart Gymnasium
- Midtfyns Gymnasium
- Mulernes Legatskole
- Nordfyns Gymnasium
- Nyborg Gymnasium
- Odense Katedralskole
- Sct. Knuds Gymnasium
- Svendborg Gymnasium
- Tornbjerg Gymnasium
- Vestfyns Gymnasium

Nyttige links

I mødet med unge i mistrivsel er det godt at kende til nogle af de mange forskellige hjælpemuligheder, der findes.

Forældre/familieproblematikker:

 

Psykiatrinære problemer::


Sorg, krise og traumer::

 

Skolerelaterede problemer:


Identitetsproblemer:

 

Misbrugsproblemer:


Årsrapporter fra Psykologordningen

Årsrapport 2014-15
Årsrapport 2013-14
Årsrapport 2012-13
Årsrapport 2011-12