Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog

Kontoret

Kontoret ligger på 1. sal i den gamle bygning.

Kontorets åbningstid er kl. 08.00 – 15.30 (fredag dog kl. 08.00 – 14.00)

Telefonisk henvendelse kan ske i tidsrummet kl. 08.00 – 14.00

Tlf.: 6612 2240
E-mail: post@odensekatedralskole.dk

Rektor

Rektor Lone Bjørndal Thomsen (loth@odensekatedralskole.dk) - tlf: 30310632

Rektor har det overordnede ansvar for skolens drift og kan kontaktes vedr. alle forhold på skolen. Rektor tager sig også af optagelse, udmeldelse og fritagelse fra undervisningen. Rektor skal altid kontaktes i forbindelse med klager over eksamen, undervisning m.v.

Medlem af: legatudvalg, samarbejdsudvalg, bestyrelse, pædagogisk råd, økonomiudvalg og beregningsudvalg.

Arbejdsområder: studieretning (f-klasserne), overordnet ansvar, værdi- og målstyring, strategi, organisationsplan, eksterne relationer, ansættelse og afskedigelse, mentor (ansatte), time- og fagfordeling, dimission, klager og sanktioner, personale- og elevsager, løn- og tjenestetidsforhandlinger, bestyrelsesbetjening, psykologordning, gs-koordination, udbud, pædagogisk råd, MUS (ledere, lærere og psykologer).
 

Vicerektor

Vicerektor Sune Hørsted Jensen (sune.hoersted.jensen@skolekom.dk) - tlf: 20952395

Medlem af: bestyrelse, samarbejdsudvalg, økonomiudvalg, beregningsudvalg.

Arbejdsområder: studieretning (m-klasserne), timestyring, rektors stedfortræder, elev-administration, translokation, ferieplan, time- og fagfordeling, teamdannelse, holdoprettelse, studieretningsvalg og valg af valgfag, teknisk AV og IKT, pædagogisk værksted, løn- og tjenestetids-forhandlinger, bestyrelsesbetjening, MUS (lærere).
 

Pædagogiske ledere

Pædagogisk leder Erik Bruun Olesen (erik.bruun.olesen@skolekom.dk) - tlf:  60869848
Arbejdsområder: studieretning (x- og y-klasserne), timestyring, SRO, SRP og NV, overordnet planlægning og koordinering af undervisningen, skema, vikardækning, omlægning af undervisningen, orlov (ansatte), prøver og eksamen, ”Alt om OK”, velkomst nyansatte, intranet (Lectio, Fronter, Skolekom), MUS (lærere).

Pædagogisk leder John Pedersen (john.pedersen14@skolekom.dk) - tlf: 31334174
Medlem af: fællesudvalg, kommunikationsudvalg, tilforordnet elevråd, kunstudvalg, sikkerhedsudvalg, pedel-møde.
Arbejdsområder: HF, sociale rammer, SSO, aktiviteter uden for undervisningen (OK-samling, fester, caféer), rusmidler, projekt frivillig, elevråd, fællestimer og studiekredse, åben skole og studieværksted, sidste skoledag, temadage (idrætsdag), ekskursioner og studierejser, internationalisering, kantine, studie- og ordensregler, bygninger, inventar og rengøring, miljø og sikkerhed, kommunikation/IKT, hjemmeside, meddelelser og infoskærm, årsskrift, årsplan og aktivitetskalender, grøn skole, MUS (pedeller og lærere).

Pædagogisk leder Janne Toftgaard (to@odensekatedralskole.dk) - tlf: 25472674
Medlem af: undervisningsudvalg, PIT-udvalg.
Arbejdsområder: studieretning (d- og e-klasserne), overordnet studieplan, AT, dansk- og historieopgaven, skoleudvikling, pædagogisk udvikling, forsøg, puljeansøgninger, pædagogikum, pædagogisk AV og IKT, datavejledning, UVM, bibliotek, prøver og eksamen, bogdepot, gæstelærere, evaluering af undervisningen, kvalitetssikring, personaleudvikling (kurser, videreuddannelse), MUS-plan, MUS (bibliotekar, bogdepotbestyrer og lærere).

Pædagogisk leder Poul Juul Christensen (poul.juul.christensen@skolekom.dk) - tlf: 28891214
Arbejdsområder: studieretning (a- og z-klasserne), gennemførelse, AP, brobygning (fra grundskole og til videregående uddannelse), vejledning (studie-, læse- og matematikvejledere), kontakt til grundskolen, kontakt til UU og studievalg, optagelse og udmeldelse, gæsteelever og dansk for udlændinge, UPV/OOP, mentor (elever), særlige forløb (DGU, MGK, Team-DK), ATU og forskerspire, screening, fritagelse fra undervisningen, orlov (elever), introduktion , fastholdelse, SU, SPS, orienteringsmøde, orienteringsmateriale, forældremøder, forældrekonsultation, orientering om studieretninger og valgfag, MUS (lærere).

Økonomiafdeling

Økonomichef Steffen Bruhn Petersen (steffen.bruhn.petersen@skolekom.dk) - tlf: 26224299
Medlem af: tilforordnet bestyrelse, økonomiudvalg, beregningsudvalg.
Arbejdsområder: økonomistyring, timestyring, timegrundlag, budgetlægning, revision, regnskab, lønsparring, indkøb, årsrapport, aktivitetsindberetning, fundraising, kopieringsaftaler, APV, bestyrelsesbetjening, MUS (sekretærer).

Gymnasiale suppleringskurser

GS-administrator Per Juul Schmidt (per.schmidt@skolekom.dk).
Arbejdsområder: planlægning af GS i Region Syd, kontrahering, kursusadministration, visitation og vejledning, optagelse, holddannelse, tilsyn.

Sekretærer

Sekretærerne løser de daglige opgaver og besvarer forespørgsler. Eventuelt henvises til rektor eller inspektorer. Derudover tager sekretærerne sig af følgende:

Studiesekretær Kirsten Mikkelsen (kirsten.annelise.mikkelsen@skolekom.dk)
Medlem af:
Arbejdsområder: optagelse, elevadministration, SPS, GS, post

Økonomisekretær Charlotte Bøgelund (charlotte.boegelund3@skolekom.dk)
Medlem af:
Arbejdsområder: GS, psykologordningen, regnskab

Studiesekretær Gitte Hou Feddersen (gitte.hou.feddersen@skolekom.dk)
Medlem af: undervisningsudvalget, kommunikationsudvalget og SU/MED-udvalget
Arbejdsområder: eksamen og prøver, elevadministration, gæsteelever, post, SU, årsskrift

Lønsekretær Anita Rubak (anita.rubak@skolekom.dk)
Medlem af:
Arbejdsområder: journalisering, løn- og personaleadministration, timestyring.


Du finder kontoret her: