Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog

Tanker om organisationen

Begrebet ”Den gode skole” er ”lånt” fra værdifilosofien, hvor etik undertiden defineres som ”læren om det gode liv”, i betydningen ”meningsfyldt liv”. Parallelt hermed - omend på et andet niveau - står ”Den gode skole”. Den giver mening for den elev, der skal ud og klare sig og gøre sig gældende i tiden efter skolen.

”Den gode skole” udgør det værdigrundlag, hvorpå Odense Katedralskole begrunder sine mål, organisation og planlægning.

Til dette værdigrundlag hører sådanne størrelser som dialog og refleksion.


 

(Tegningen illustrerer, at vi begrunder målene for skolens virke ved de værdier, som ”Den gode skole” står for, og at vi styrer skolens ressourcer og vores indsats i overensstemmelse hermed)

Gymnasiet og hf er almengymnasiale skoleformer med en indre, substantiel sammenhæng mellem den studieforberedende og den almendannende hovedopgave og måden, hvorpå denne dobbelte hovedopgave løses. Denne indre, substantielle sammenhæng i opgaveløsningen kommer til udtryk i meget tætte relationer mellem skolens hovedaktører og deres delopgaver.

Hovedaktørerne er eleverne, lærerne og lederne med dertil hørende opgaver: læring, undervisning og ledelse. Disse aktører og opgaver udgør tilsammen den ”sekstet”, der er kernen i måden, hvorpå skolen drives.

Hovedaktørerne deler i udpræget grad fælles rum for dialog og refleksion på mange niveauer i og omkring løsningen af skolens dobbelte hovedopgave: Studieforberedelsen og almendannelsen.

Det er således karakteristisk for aktørerne i sekstetten, at de hver især deltager i hinandens opgaveløsning. Lærerne såvel som eleverne har på forskellige niveauer del i ledelsen af skolen. Lederne og eleverne har på sæt og vis del i undervisningen, ligesom lærerne og lederne på sæt og vis står i en fortsat læringsproces. Sådan er det i udpræget grad i almendannede skoleformer som gymnasiet og hf. I modsætning til fx erhvervsskolerne, hvor strukturen er anderledes hierarkisk opbygget.

Som god almengymnasial institution bygger Odense Katedralskole på værdierne refleksion og dialog i det rolle- og opgavefællesskab, som sekstetten står for. Derfor ledes og organiseres skolen også under passende hensyn til en sådan fælles refleksion og dialog (jf. fx skoleudvalgene andetsteds på websiden).