Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog

Skolens råd og udvalg

Elevråd

Odense Katedralskole nedsætter et elevråd, som vælges af og blandt skolens elever.

Elevrådet afgiver udtalelser til rektor, herunder i generelle sager om elevers forhold. Elevrådets formål er at varetage gymnasieelevernes og de hf-studerendes interesser i generelle sager over for skolens ledelse, samt at sørge for at skolens elever bliver løbende orienteret om relevante begivenheder, såsom debatmøder, elevdemonstrationer etc.

Hver klasse er repræsenteret i elevrådet. Valg af klasserepræsentanter finder sted i de enkelte klasser i starten af skoleåret. Valg til elevrådsbestyrelsen foregår i slutningen af skoleåret, hvor samtlige skolens elever er valgbare og har stemmeret.
 

TAP-råd

Tap-rådet dannes af det teknisk-administrative personale. Blandt medlemmerne af TAP-rådet vælges en formand, som har til opgave at indkalde til møderne. Ligesom Pædagogisk Råd og Elevrådet rådgiver TAP-rådet rektor i forskellige sager.


Pædagogisk Råd

Pædagogisk råd er dels et forum, hvor lærerne holdes orienterede om, hvad der sker på skolen, dels drøfter aktuelle emner. Pædagogisk råd bliver hørt før vigtige beslutninger træffes af ledelsen og er rådgivende for rektor.

Pædagogisk råd består af lærerne på skolen. Desuden deltager eleverne med repræsentanter i rådets møder, og der holdes møder ca. fire gange om året. Rådet ledes af 3 lærere valgt af rådet for et år ad gangen. Pædagogisk råd har repræsentanter i alle faste udvalg. 


Faste udvalg

Det er Odense Katedralskoles højeste mål at sikre et frugtbart uddannelsesmiljø. I bestræbelse herpå har skolen ud over de faste organer (Pædagogisk råd, Elevråd, TAP-råd og Samarbejdsudvalg) organiseret sig med følgende fire udvalg: 

- Økonomiudvalg

- Fællesudvalg
- Undervisningsudvalg
- Kommunikationsudvalg


Udvalgene skal gennem deres arbejde bidrage til, at skolen til stadighed og i et godt arbejdsklima udvikler sig i overensstemmelse med sin overordnede målsætning og strategiplan. Udvalgenes arbejdsopgaver og deres sammensætning er udformet i forvisning om, at skoleudvikling er mest frugtbar, når de mange kompetencer, der er repræsenteret i elev- og personalegrupperne, udnyttes.
t