Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog

Mere end 100 år i slottets køkkenhave

Odense Katedralskole, der fra 1846 lå i Lille Gråbrødrestræde, var beregnet til 100 disciple, men allerede omkring 1890 nærmede man sig 200 disciple. I samme periode var antallet af lærere steget fra 6 til 12.

Det var nødvendigt at bygge en ny skole, og til formålet sikrede man sig et areal af slottets tidligere køkkenhave. Det samme gjaldt arkivvæsenet, og derved blev Landsarkivet og Katedralskolen naboer.

Den 20. august 1894 kunne bygningen tages i brug, og den højtidelige indvielse fandt sted den 3. september samme år. Skolens elever fremførte en kantate med tekst af en af skolens tidligere lærere og musik af en af skolens daværende lærere, og rektoren og biskoppen holdt tale. Begge fandt anledning til at kommentere indskriften på skolens port: Literis et humanitati (for videnskab og dannelse) og Kundskab er Magt. - Om aftenen var der festmiddag på rådhuset og bal for disciplene.

Arkitekt var kgl. bygningsinspektør Jens Vilhelm Pedersen. Han valgte renæssancens og dermed antikkens former, og det bærer bygningens såvel ydre som indre præg af. Som gammel latinskole var det netop den klassiske dannelse, der stod i centrum, og det har han hele tiden haft i tankerne, da han udførte sine planer. Hvad der især er iøjnefaldende er porten ud mod Jernbanegade (anlagt omtrent samtidig med skolens opførelse), og udsmykningen i vestibulen, over hovedtrappen og i solennitetssalen, der står som dengang, skolen blev taget i brug. I solennitetssalen står talerstolen, der er fulgt med fra skolen i Lille Gråbrødrestræde.
I den sydlige fløj har på øverste etage skolens gamle bibliotek til huse. I stueetagen var der tidligere rektorbolig, men i dag er der lærerværelse. I den nordlige fløj har drengene deres gymnastiksal. En pigegymnastiksal opførtes i 1954-55 samtidig med, at der indrettedes 4 nye klasseværelser, et i hver etage for begge ender af hovedbygningen. Tilbygningen ud mod Vindegade med faglokaler blev opført i 1964-65. Loftsetagen over hovedbygningen er i 1978 indrettet til kantine.

Også på andre måder har tingene udviklet sig de godt 100 år, skolen har ligget i Jernbanegade: For 100 år siden havde skolen 15 lærere, alle mænd, der gik med hat! I dag har skolen 72 fastansatte lærere, omtrent ligeligt fordelt mellem de to køn. For 100 år siden havde skolen ca. 175 elever, i dag mere end tre gange så mange. I frikvartererne skulle eleverne gå ned på legepladsen; i dag må de vælge, om de vil blive i klassen, opholde sig i kantinen eller gå ned i skolegården, hvis de har lyst til en smøg. Og ikke at forglemme: Eleverne er blevet kønnere, og der kan sættes dato på: Det skete i 1918, hvor de første piger kom ind på skolen.

Hans Henrik Jacobsen