Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog

Mere end 700 år i Odense

Odense Katedralskole - mere end 700 år gammel
Skolen, hvor gammelt og nyt mødes
Et moderne gymnasium, der holder traditioner i hævd

Odense Katedralskole er landets 6. ældste skole. Det er kun Viborg Katedralskole, Ribe Katedralskole, Roskilde Katedralskole, Århus Katedralskole og Metropolitanskolen i København, der er ældre.

Skolen er oprettet i 1283. Datoen kender vi ikke, men vi ved, at Fyns nyvalgte biskop Jens tiltrådte sit embede omkring årsskiftet 1282-83, og at noget af det første, han foretog sig i sin kun 4-årige embedstid, var at stifte den klosterskole, der er grundlaget for Odense Katedralskole.

Årstallet er vi således ret sikre på. Siden skolen fejrede 700-års jubilæum i 1983, har vi hvert år fejret skolens fødselsdag den 1. november, idet Odense latinske Skole, som skolen oprindelig hed, den 1. november 1802 blev slået sammen med Odense Gymnasium - en forskole til Universitetet, oprettet i 1626 - og kom til at bære navnet Odense Katedralskole.

Som navnet siger, var skolen oprindelig tilknyttet katedralen, Sct. Knuds Kirke. Formålet med undervisningen var at uddanne præster, og undervisningen foregik inden for kirkens og klostrets mure. Hovedfagene var latin og græsk, religion og sang, og vi skal op i 1800-tallet, før nyere sprog og matematik kom til at spille en lige så stor rolle som de klassiske sprog.

I midten af 1500-tallet fik skolen sin egen bygning, der lå over for indgangen til domkirken, omtrent hvor der nu er parkeringsplads bag Magasin. Det var, som det fremgår af billedet, en bygning i to etager. Selve skolen havde til huse i nederste etage, hvis store rum var adskilt i to afdelinger - én, hvor mesterlektien blev undervist af rektor, og én, hvor de fire øvrige klasser samtidig blev undervist af skolens fire hørere, der for øvrigt boede på øverste etage. - Først ved skoleordningen af 1802 kom lærerne til at undervise i bestemte fag, og de kaldtes nu adjunkter og overlærere. Samtidig blev skolen ombygget, så at den fik 8 klasseværelser og kom til at minde om det, vi forstår ved en skole.

Trods ombygningen var den gamle skolebygning skrøbelig og højst mangelfuld. En ny skole blev opført i Lille Gråbrødrestræde i 1846 (bygningen, hvor der nu er posthus). Skolen havde da 76 disciple, hvoraf 7 dimitteredes året efter.

Antallet af disciple voksede stærkt, og da antallet omkring 1890 nærmede sig 200, besluttede man at opføre en ny skole, den nuværende i Jernbanegade, og den blev taget i brug i 1894. Året efter dimitteredes 24 studenter, 15 sproglige og 9 matematikere. Og Odense Katedralskole var fortsat det eneste gymnasium på Fyn.

Endnu var det kun drenge, der optoges som disciple. På Odense Katedralskole optoges de første piger i 1918. Der var 6 på holdet, og heraf blev 3 studenter i 1925. - I dag er der næsten dobbelt så mange piger som drenge på skolen.

Odense Katedralskole har haft 2-årigt HF-kursus siden HF´s start i 1967.
Om skolens historie kan man læse i værket "Odense Katedralskoles Historie 1283-1983", Odense Universitetsforlag 1984, 417 si.

Blandt skolens kendte disciple kan nævnes:
- reformatoren Hans Tausen, discipel ca. 1505
- digteren Ambrosius Stub, student 1725
- sprogforskeren Rasmus Rask, student 1807
- digteren Fr. Paludan-Müller, student 1828
- forfatteren Sophus Michaëlis, student 1882
- forfatteren Siegfred Pedersen, student 1923

En, der savnes på listen er H. C. Andersen, der måtte nøjes med at gå i Fattigskolen. Var han vokset op i et bedre milieu, er der ingen tvivl om, at han var kommet på Latinskolen, der lå tæt ved hans hjem i Munkemølle Stræde. I "Mit Livs Eventyr" skriver han:

"Jeg følte altid en inderlig Drift til at nærme mig Latinskolens Disciple, som jeg den Gang betragtede for meget bedre end de andre; naar de legede inde paa Kirkegaarden, stod jeg udenfor Træ-Gitteret, kigede ind og ønskede at jeg var iblandt de Lykkelige, ikke for Legens Skyld, men for de mange Bøger, de havde."

Senere kom han til at gå i Slagelse Latinskole.

Da Odense Katedralskole i 1994 havde ligget 100 år i Jernbanegade, udkom ligeledes på Odense Universitetsforlag bogen "Husker du vor skoletid på OK?", og her fortæller bl.a. følgende elever erindringer fra deres egen tid på Odense Katedralskole: forfatteren Jens Kruuse, tidl. undervisningsminister Helge Larsen, operasanger Mogens Wedel, professor Morten Lange, skuespilleren Preben Neergaard, direktør for TV-2 Jørgen Flindt Pedersen, skuespilleren Torben Zeller og sangerinden Pia Raug.

Det er ikke enhver beskåret at gå på en skole, der er over 700 år gammel. Der er nogle traditioner, og dem stifter eleverne bekendtskab med hen ad vejen.

Odense Katedralskole har landets ældste skoleblad, Punch, der er udkommet siden 1929, og landets ældste elevforening, "Mimer", stiftet i 1858. Der har været tradition for at spille skolekomedie siden årene omkring første verdenskrig, og dertil kommer andre faste arrangementer skoleåret igennem.

Hans Henrik Jacobsen