Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog

Stort og småt om Odense Katedralskoles historie

Som gammel statsinstitution har Odense Katedralskole gennem årene haft afleveringspligt med hensyn til korrespondance, regnskaber, førte protokoller o.lign. Skolens arkiv opbevares på Landsarkivet, og det fylder adskillige hyldemeter.

Her finder vi f.eks. rektors korrespondance siden 1656, sager vedrørende skolens jordegods siden 1683, regnskaber siden 1704, elevprotokoller siden 1757, censur og opførselsprotokoller siden 1802, eksamensprotokoller siden 1803 og meget andet.

Her kan vi eksempelvis læse det skudsmål, konrektor Bloch gav sin elev Rasmus Rask, da han selv havde udgivet en dansk retskrivningslære: "Han er ikke af den store Hob, der uden videre Undersøgelser tager for fuldt Alt, hvad Læreren siger. Idelig gjør han mig gode, velbegrundede, ofte endog meget fine Anmærkninger og Indvendinger." - En fin måde at give udtryk for, at disciplen på visse områder var læreren overlegen.

Vi kan også læse om en flok disciple, der i 1780 havde spillet kort om penge og under kortspillet endog havde drukket en flaske vin. Sagen kom frem, da skolens disciple næste dag var til alters og én var så letsindig at hviske til sin nabo: "Da var den vin, vi drak i nat, alligevel bedre", hvilket uheldigvis en af skolens lærere hørte. Den pågældende elev blev bortvist, mens de øvrige kom til "at løse bukser" og mistede deres stipendier i 8 uger!

Her finder vi også skolens ordensregler fra 1855, hvoraf et par lyder

  • Det er Disciplene forbudt at besøge Værtshuse eller lignende offentlige Steder
  • Offentlig Tobaksrygning af en Discipel,maa betragtes som usømmelig og er aldeles forbudt. Det samme gælder om at gaae med Spadserestok paa Gaden og andet lignende Cavalervæsen
  • Disciplene kan ikke uden Rektors Tilladelse deltage i offentlige Maskerader, Baller  eller lignende offentlige Forlystelser

Efter at diskotekerne er opfundet, har skolen måttet ændre sine ordensregler!

Også nyere materiale vedrørende skolen kan være af historisk værdi, og skolen er interesseret i at høre fra gamle elever eller andre, der ligger inde med sådant materiale. Det være sig billeder fra den årlige skovtur eller fra skolekomedien, bedstefars eksamensbevis eller et balkort fra en Mimer-fest. Fornylig fik skolens bibliotek foræret Mallings "Store og gode Handlinger af Danske, Norske og Holstenere" fra 1770, der et par år senere med dedikation blev givet som flidspræmie til en af skolens disciple. - Men mindre kan også gøre det. Billeder fra sidste skoledag eller studenter på køretur efter translokationen.