- Odense Katedralskole - https://odensekatedralskole.dk -

STX

Stx er selvstændighed og samarbejde, meninger og medansvar, dannelse og demokrati, udsyn og indsigt.
I stx lærer du i bredden og i dybden. Du lærer noget om andre mennesker. Og en hel masse om dig selv. Stx klæder dig på til en fremtid, hvor den eneste konstant er forandring.

Velkommen til STX på Odense Katedralskole

Studieretninger

Du kan vælge mellem 15 studieretninger fordelt på alle fire hovedområder

Studieretninger 22-23

 • Musik A – Engelsk A
 • Musik A – Matematik A
 • Matematik A – Fysik A – Kemi B
 • Matematik A – Fysik B – Kemi B
 • Bioteknologi A – Matematik A – Fysik B
 • Biologi A – Kemi B
 • Samfundsfag A – Engelsk A
 • Samfundsfag A – Matematik A
 • Engelsk A – Tysk fortsættersprog A – Fransk begyndersprog A
 • Engelsk A – Tysk fortsættersprog A – Italiensk A
 • Engelsk A – Spansk A – Tysk fortsættersprog B
 • Engelsk A – Spansk A – Tysk fortsættersprog A
 • Engelsk A – Spansk A – Italiensk A
 • Engelsk A – Spansk A – Fransk begyndersprog A
 • Latin A – Græsk A

Prøv Studieretningsvælgeren ved at klikke her [3]

dine tre år på stx

Opbygning af stx

Uddannelsen består af et afklarende tre måneder langt grundforløb, der er ens for alle elever på stx. Her bliver du introduceret til skolen og fagene. Resten af gymnasietiden fordyber du dig i den studieretning, du vælger. I alle studieretninger er der plads til valgfag. Her kan du hæve niveauet i fag, du har i forvejen eller vælge nye fag.

Grundforløbet

Første skoledag vil du allerede i skoleporten blive budt velkommen af vores intro-elever. 
Dine intro-elever og lærere vil tage godt imod dig, og de har planlagt et introforløb for dig og din grundforløbsklasse, som sikrer, at I lærer hinanden og skolen godt at kende.  
Når intro-forløbet er vel overstået, begynder den egentlige undervisning.

Grundforløbet varer 3 måneder 

Du får travlt i grundforløbet. Du skal falde til på din nye skole, lære nye mennesker at kende og deltage i både idrætsdag og intro-fest. 
Du skal introduceres til en række af gymnasiets fag og arbejdsformer.

Obligatoriske fag: 
Dansk, engelsk, idræt, matematik, samfundsfag, 
et kunstnerisk fag (billedkunst, drama eller musik).

Flerfaglige undervisningsforløb: 
Naturvidenskabeligt grundforløb (NV) og almen sprogforståelse (AP).
NV og AP afsluttes med prøver.

Studieretnings-intro-forløb: 
Introduktion til skolens studieretninger. 

“Grundforløbet gav mig tid til grundigt at overveje, hvilken studieretning jeg ville vælge. Det var for mig en måde at blive introduceret til ikke kun skolen, men også de nye mennesker.”

Kaspar, 3m

Studieretningsforløbet

Når grundforløbet er slut, dannes helt nye klasser, nemlig studieretningsklasser.

Det kan være svært! For du er sikkert lige faldet rigtig godt til i din grundforløbsklasse. 
Heldigvis bliver du nok også glad for din studieretningsklasse. Og langt de fleste bliver glade for at komme til at kende masser af forskellige elever på skolen – på kryds og tværs af klasser. 

Også studieretningsforløbet indledes med et kort intro-forløb, så du får mulighed for at lære dine nye klassekammerater lidt bedre at kende. 

I skal være sammen i hele studieretningsforløbet, som varer fra november i 1g og helt indtil 3g er afsluttet med studentereksamenen.

En stor del af studieretningsforløbet er ens for de forskellige studieretninger, da alle i stx skal have de samme obligatoriske fag. Men der vil også være forskelle på fag og niveauer i de forskellige studieretninger. 

Et eksempel er faget matematik, som alle har. Vælger du en studieretning med matematik A, skal du have matematik i alle tre år. Hvis du derimod vælger en sproglig studieretning, kan du nøjes med matematik på C-niveau (kun i 1g), og hvis du vælger en anden studieretning end de nævnte, skal du have matematik på B-niveau (i 1g og 2g).

Udover de obligatoriske fag og studieretningsfag skal du også have et eller flere valgfag. Du vil få undervisning i valgfag i 2g og/eller 3g.

Obligatoriske fag i stx

Uanset hvilken studieretning du ender med at vælge, vil du få følgende obligatoriske fag: 

 • dansk A
 • historie A
 • engelsk (mindst) B
 • 2. fremmedsprog (fransk, italiensk, spansk el. tysk)
 • matematik (mindst) B (undtagen “supersproglige”)
 • fysik (mindst) C
 • samfundsfag (mindst) C
 • to af fagene: biologi, kemi eller naturgeografi (mindst) C
 • oldtidskundskab C
 • religion C
 • idræt C
 • kunstnerisk fag C (billedkunst, drama eller musik)

Studieretningsfag, valgfag, flerfaglige undervisningsforløb og studieretningsprojekt (SRP)

I slutningen af dit grundforløb skal du vælge studieretning. Valgfag vælges i løbet af 1g eller 2g, og du undervises i dine valgfag i enten 2g og/eller 3g

Dele af undervisningen gennemføres som flerfaglige forløb, der blandt andet skal forberede dig til det individuelle studieretningsprojekt, du skal skrive i 3g. Alle kommer til en mundtlig eksamen i deres studieretningsprojekt.

Din vej ind på stx

Optagelse og ansøgning

Vores erfaring er, at hvis du er erklæret uddannelsesparat af din skole eller din UU-vejleder, så vil du sandsynligvis ende med at blive optaget i stx. Hvilken skole du får plads på, vil dog afhænge af, hvor mange der søger, og hvor du bor. 

Optagelseskrav

Der er forskellige krav, du skal opfylde for at have retskrav på at blive optaget i stx. Hvis du ikke opfylder disse betingelser, har du dog stadig mulighed for at blive optaget via en optagelsesprøve og samtale.

For at have retskrav på optagelse i stx efter 9. klasse skal du opfylde følgende:

*Hvis du ikke får mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver [7], har du stadig krav på at blive optaget, hvis du:

 • får et gennemsnit på mindst 3,0 i de lovbundne prøver [7]
  eller
 • får et gennemsnit på mellem 2,0-3,0 i de lovbundne prøver [7] og gennemfører en vejledningssamtale med rektor på det ønskede gymnasium. 

Vær opmærksom på, at du kan opnå retskrav på optagelse i op til to år, efter du har afsluttet 9. klasse, hvis du søger om optagelse senest 1. marts det år, hvor du gerne vil starte på uddannelsen. Det betyder, at du i denne periode har mulighed for at søge om optagelse på baggrund af dine resultater fra 9. klasse.

Søger du i direkte forlængelse af 10. klasse:

For at have retskrav på optagelse på stx efter 10. klasse skal du opfylde følgende, hvis du ikke allerede opfylder betingelserne for retskrav på optagelse efter 9. klasse:

 • være vurderet uddannelsesparat [5] med mindst 5,0 i gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer i 10. klasse
 • følge undervisningen i dansk, engelsk og matematik i 10. klasse og herefter aflægge enten 9.-klassesprøver [6] eller 10.-klasseprøver [6] i alle tre fag
 • have bestået folkeskolens afgangseksamen [6] 
 • have fået mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver [7] ved folkeskolens afgangseksamen*
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller undervisning, der står mål hermed. Dog  6-9. klasse for elever, der gik i 6. klasse i skoleåret 2014-15, og som søger om optagelse i 2019.
 • senest 1. marts sende din ansøgning og studievalgsportfolien [8] via www.optagelse.dk [9] 

*Hvis du ikke fik mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver [7] ved folkeskolens afgangseksamen, har du stadig krav på at blive optaget, hvis du:

 • fik et gennemsnit på mindst 3,0 i de lovbundne prøver [7] 
  eller
 • fik et gennemsnit på mellem 2,0-3,0 i de lovbundne prøver [7] og gennemfører en vejledningssamtale med rektor på det ønskede gymnasium 

I visse tilfælde har du mulighed for at forbedre dine karakterer fra 9. klasse ved prøverne i 10. klasse. Læs mere i artiklen om folkeskolens afgangseksamen [10].

Vær opmærksom på, at du kan opnå retskrav på optagelse i op til et år efter, du har afsluttet 10. klasse, hvis du søger om optagelse senest 1. marts det år, hvor du gerne vil starte på uddannelsen. Det betyder, at du i denne periode har mulighed for at søge om optagelse på baggrund af dine resultater fra 10. klasse.

Ansøgning

Ansøgning til stx foregår via det elektroniske ansøgningsskema, som du finder på www.optagelse.dk [9]

Inden du udfylder ansøgningsskemaet om optagelse på Odense Katedralskole, skal du beslutte:

A. Hvilket sprog du ønsker som 2. fremmedsprog 
(fransk, italiensk, spansk eller tysk)

Hvis du vælger et begyndersprog, har du det på A-niveau over 3 år. 

Hvis du vælger et fortsættersprog, har du det på B-niveau over 2 år – med mulighed for at ønske at hæve det til A-niveau via valgfag på dit 3. år.

Dit valg af 2. fremmedsprog vil derfor påvirke, hvor mange A-fag du samlet får i din stx-uddannelse, og kan også få betydning for, hvor mange valgfag du kan få plads til. 

B. Hvilket kunstnerisk fag du ønsker i 1.g
(billedkunst, drama eller musik)

Hvis du overvejer at ønske en studieretning med musik, bør du vælge musik som kunstnerisk fag i 1.g.

C. Prioritet.

Du skal også beslutte, hvilke ungdomsuddannelser du vil ønske som henholdsvis 2. og 3. prioritet.

Notefeltet

Hvis der er oplysninger om dig, som det er vigtigt for din kommende skole at kende til, så skriv dem i notefeltet på www.optagelse.dk. Det kan fx være, at du har vanskeligt ved at høre eller ved at læse eller andet. Vi læser alle ansøgninger igennem for at se, om der er særlige forhold, vi kan være opmærksomme på og hjælpe med.

Ansøgningsfrist 

Fristen for rettidig ansøgning er d. 1. marts 

Vær opmærksom på, at den skole, du går på, kan have en tidligere ansøgningsfrist, som du skal overholde. 
Man kan godt sende en ansøgning efter d. 1. marts. men man har da ikke retskrav på optagelse på stx.  

Optagelse

Alle ansøgere, der opfylder adgangskravene og har søgt rettidigt, bliver optaget på stx, men ikke nødvendigvis på den skole, der er ønsket som 1. prioritet. 

Hvis der er flere optagelsesberettigede ansøgere, end et gymnasium har plads til, skal skolen sende alle ansøgninger til Region Syddanmarks fordelingsudvalg. Det er fordelingsudvalget, der så på baggrund af Optagelsesbekendtgørelsens fordelingskriterier fordeler eleverne mellem gymnasierne. Du kan læse mere om Regionens fordelingsudvalgs arbejde med optagelse her [11].

Se de fynske gymnasiers tidsplan for optagelsesproces og klagefrister her [12].

Talent på Odense Katedralskole

Hvis du er DGU-, MGK-, eller TeamDanmark-elev bedes du anføre dette i notefeltet på www.optagelse.dk [9]

Hvis du først skal til optagelsesprøve på en af uddannelserne efter ansøgningsfristen til gymnasiet, skal du skrive i notefeltet, at du søger optagelse på den særlige uddannelse, og så snart du er optaget på denne, skal du rette henvendelse til Odense Katedralskole.

Valg af studieretning sker først i løbet af det 3 måneder lange grundforløb. Det er er dog en fordel at overveje, hvilken studieretning der interesserer dig, allerede når du ansøger om optagelse. Hvis du eksempelvis ved, at du gerne vil på en studieretning med musik, skal du således allerede ved optagelsen søge musik som kunstnerisk fag i Optagelse.dk [13] for ikke at mangle grundforløbets musikundervisning ved starten af studieretningsforløbet.

Læs mere om talenter på Odense Katedralskole [14]

Studieretningsvælger 22-23

Lone Bjørndal Thomsen

Rektor

Ring eller skriv

hvis du har spørgsmål eller brug for flere informationer