- Odense Katedralskole - https://odensekatedralskole.dk -

Lovpligtig information

Lovpligtig information

Skoleåret 2021-2022

Antal klasser og elever
1.g: 8 klasser
2.g: 8 klasser
3.g: 8 klasser
1.hf: 3 klasser
2.hf: 3 Klasser

Yderligere information

Herunder findes en kort version af skolens værdigrundlag og målsætning. Er du interesseret i at læse den fulde version, kan du hente den her [2].

Værdigrundlag og målsætning
Odense Katedralskoles lange historie og placering midt i Odense er en solid og inspirerende ramme om nutidig undervisning. Skolens kultur er præget af tillid til og tryghed for elever og ansatte.

Uddannelse og dannelse
Odense Katedralskole lægger vægt på høje faglige standarder og på elevernes dannelse. Det er skolens opgave både at studieforberede eleverne gennem undervisning i en bred vifte af fag og at ruste eleverne til som hele mennesker at indgå i det samfund, de bliver en del af. Viden, kundskaber og færdigheder går dermed hånd i hånd med dannelsen af selvbevidsthed, sociale kompetencer, åbenhed, kritisk refleksion, kreativitet, demokratisk bevidsthed m.m.

Elever 
Odense Katedralskole ønsker at give eleverne den indstilling og de færdigheder, der gør dem selvstændige og livsduelige, så de kan klare sig godt i tilværelsen. Skolen ønsker derudover gennem dialog og fælles refleksion at træne eleverne i at respektere andres viden og erfaringer, så de kan bidrage aktivt og konstruktivt til samfundet og dets udvikling.

Ansatte
Odense Katedralskoles mål for uddannelsen og dannelsen af eleverne kan kun virkeliggøres af et kompetent og engageret personale, som trives ved at arbejde sammen og som har en fælles forståelse af skolens værdigrundlag og mål.

Skole
Odense Katedralskole er en klassisk skole og en skole i pagt med tiden. Samarbejdet mellem elever, medarbejdere og ledere er præget af åbenhed og inddragelse, og omgangsformerne af ansvar, interesse og gensidig respekt. Odense Katedralskole ønsker at spille en vigtig rolle for såvel elever og ansatte som for det omkringliggende samfund.

Bestyrelsen d. 26. maj 2015

I formuleringen af årets indsatsområder indgår bl.a. indsatser for de områder, som skolen på baggrund af sin selvevaluering, vurderer har ændringsbehov.  Desuden formuleres også øvrige indsatsområder  inden for skolens strategiske ramme. 

For hvert indsatsområder formuleres mål, konkrete handlingstiltag og indikatorer for målopfyldelse. 

Særlige indsatsområder 2021-2022 [5], link åbner i ny fane.

Særlige indsatsområder 2020-21 [6], link åbner i ny fane. 

Særlige indsatsområder 2019-20 [7], link åbner i ny fane. 

Rammer for særlige pædagogiske indsatsområder 2018-2020, [8]link åbner i ny fane. 

Elevtrivselsundersøgelse fra 2020 [9], link åbner i ny fane. 

Elevtrivselsundersøgelse fra 2019 [10], link åbner i ny fane.

 

De retningsgivende mål for de gymnasiale uddannelser er følgende:

  • Gymnasieskolerne skal udfordre alle elever uanset social baggrund, så de bliver så dygtige, som de kan
  • En større andel af studenterne skal påbegynde en videregående uddannelse
  • Trivslen i de gymnasiale uddannelser skal styrkes.

De retningsgivende mål skal sætte retning for skolens kvalitetssikring og udvikling i forhold til elevernes:

  1. faglige niveau
  2. trivsel
  3. overgang til videregående uddannelse

Se mere om disse emner i skolens selvevaluering. 

Skolens selvevaluering 2021 [11]

Skolens selvevaluering 201 [12]9

Årsrapport for 2020 [13] link åbner i ny fane. 

Odense Katedralskoles bestræbelse på at fastholde elever tager skyldigt hensyn til skolens målsætning samt studie- og ordensregler. Heri understreges blandt andet vigtigheden af, at det som udgangspunkt er eleverne, der skal vise interesse for og vilje til at deltage i undervisningen. Se skolens fastholdelsesstrategi her [14].

 

Når Odense Katedralskole sender større bygge- og anlægskontrakter og tjenesteydelseskontrakter i udbud, overvejes det altid, om det er muligt at anvende sociale klausuler om uddannelses – og praktikaftaler. 

I 2020 var skolens rengøringskontrakt i udbud for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2025.

I forbindelse med udarbejdelsen af udbuddet, som blev udarbejdet i samarbejde med en ekstern rådgiver, blev det vurderet, at et krav om uddannelses- og/eller praktikaftaler ikke ville være proportionelt med opgavens omfang målt i ansatte, som er nødvendige for at løse opgaven. Kontraktens beløb forventedes kun at kunne overskride 4 mio. kr. i lønsum pga. kontraktens lange løbetid på 5 år.

Lone Bjørndal Thomsen

Rektor

Ring eller skriv

hvis du har spørgsmål eller brug for flere informationer