- Odense Katedralskole - https://odensekatedralskole.dk -

Lovpligtig information

Lovpligtig information

Skoleåret 2019/20

Antal klasser og elever
1.g: 8 klasser
2.g: 8 klasser
3.g: 9 klasser
1.h: 3 klasser
2.h: 3 Klasser

Antal medarbejdere pr. maj 2019
99 medarbejdere i alt

Yderligere information

Til brug for lovpligtig information om statistiske nøgletal, anvender vi nyeste tilgængelige tal fra Undervisningsministeriet [2]

Karaktergennemsnit ved studentereksamen

 

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

stx

7,5

7,7

7,9

7,4

7,6

hf

6,3

6,0

5,9

5,9

6,0


Fuldførelsesprocent

 

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

stx

86 %

88%

85 %

hf

79 %

82 %

79 %


Overgang til videregående uddannelse 

 

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

stx

73 %

75 %

65 %

hf

65 %

56 %

54 %


Fraværsprocent
I skoleåret 2018-2019 var det samlede fremmøde-fravær 10 %. Tallet dækker alle typer af registreret fravær for alle skolens elever på tværs af uddannelser og årgange. 

Det gennemsnitlige fravær for stx-elever på et 3-årigt uddannelsesforløb var i 2018-2019 på 8,8 %. 

Tallet for skriftligt fravær var i 2018-2019 6,6 %. Tallet dækker alle typer registreret skriftligt fravær for alle skolens elever på tværs af uddannelser og årgange. 

Læs evt. mere om mødepligt og fravær [3] i vores folder til elever, der begyndte i 2018. 
Ministeriets regler for fraværsregistrering, samt spørgsmål og svar om reglerne, kan læses her [4].

Det følgende beskriver de overordnede rammer for skolens pædagogiske udviklingsprojekter 2018-2020.

Særligt skolens Undervisningsudvalg, UU, har bidraget til at formulere målsætninger og tiltag inden for de forskellige indsatsområder. De årlige tiltag og målene fremgår som oftest af skolens resultatlønskontrakt, som hvert godkendes og evalueres af bestyrelsen.

Læs mere her [5]

Herunder findes en kort version af skolens værdigrundlag og målsætning. Er du interesseret i at læse den fulde version, kan du hente den her [6].

Værdigrundlag og målsætning
Odense Katedralskoles lange historie og placering midt i Odense er en solid og inspirerende ramme om nutidig undervisning. Skolens kultur er præget af tillid til og tryghed for elever og ansatte.

Uddannelse og dannelse
Odense Katedralskole lægger vægt på høje faglige standarder og på elevernes dannelse. Det er skolens opgave både at studieforberede eleverne gennem undervisning i en bred vifte af fag og at ruste eleverne til som hele mennesker at indgå i det samfund, de bliver en del af. Viden, kundskaber og færdigheder går dermed hånd i hånd med dannelsen af selvbevidsthed, sociale kompetencer, åbenhed, kritisk refleksion, kreativitet, demokratisk bevidsthed m.m.

Elever 
Odense Katedralskole ønsker at give eleverne den indstilling og de færdigheder, der gør dem selvstændige og livsduelige, så de kan klare sig godt i tilværelsen. Skolen ønsker derudover gennem dialog og fælles refleksion at træne eleverne i at respektere andres viden og erfaringer, så de kan bidrage aktivt og konstruktivt til samfundet og dets udvikling.

Ansatte
Odense Katedralskoles mål for uddannelsen og dannelsen af eleverne kan kun virkeliggøres af et kompetent og engageret personale, som trives ved at arbejde sammen og som har en fælles forståelse af skolens værdigrundlag og mål.

Skole
Odense Katedralskole er en klassisk skole og en skole i pagt med tiden. Samarbejdet mellem elever, medarbejdere og ledere er præget af åbenhed og inddragelse, og omgangsformerne af ansvar, interesse og gensidig respekt. Odense Katedralskole ønsker at spille en vigtig rolle for såvel elever og ansatte som for det omkringliggende samfund.

Bestyrelsen d. 26. maj 2015

Når Odense Katedralskole sender større bygge- og anlægskontrakter og tjenesteydelseskontrakter i udbud, overvejes det altid, om det er muligt at anvende sociale klausuler om uddannelses – og praktikaftaler. 

I 2014 var skolens rengøringskontrakt i udbud for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2020.

I forbindelse med udarbejdelsen af udbuddet, som blev udarbejdet i samarbejde med en ekstern rådgiver, blev det vurderet, at et krav om uddannelses- og/eller praktikaftaler ikke ville være proportionelt med opgavens omfang målt i ansatte, som er nødvendige for at løse opgaven. Kontraktens beløb forventedes kun at kunne overskride 4 mio. kr. i lønsum pga. kontraktens lange løbetid på 6 år.

Odense Katedralskoles bestræbelse på at fastholde elever tager skyldigt hensyn til skolens målsætning samt studie- og ordensregler. Heri understreges blandt andet vigtigheden af, at det som udgangspunkt er eleverne, der skal vise interesse for og vilje til at deltage i undervisningen. Se skolens fastholdelsesstrategi her [7].

 

Dokumentet “Orientering om eksamen og årsprøver 2020 [8]” omtaler de vigtigste regler for eksamen, som du bør kende. Det gælder for eksamensregler som for færdselsregler: Ukendskab til reglerne er ikke nogen undskyldning for overtrædelse, og det fritager ikke for straf.

Du kan læse om skolens anti-mobbestrategi her [9].

De retningsgivende mål for de gymnasiale uddannelser er følgende:

  • Gymnasieskolerne skal udfordre alle elever uanset social baggrund, så de bliver så dygtige, som de kan
  • En større andel af studenterne skal påbegynde en videregående uddannelse
  • Trivslen i de gymnasiale uddannelser skal styrkes.

De retningsgivende mål skal sætte retning for institutionernes kvalitetssikring og udvikling i for-hold til elevernes:

  1. faglige niveau
  2. trivsel
  3. overgang til videregående uddannelse

Se den fulde version af skolens selvevaluering her [10].

Lone Bjørndal Thomsen

Rektor

Ring eller skriv

hvis du har spørgsmål eller brug for flere informationer